گروه تلگرام روستای بی طویله !!!!!!!!!!!!

یک توضیح برای دوستانی که از ابتدا با ما همراه نبودند ذکرگردد.که تصمیم برای راه اندازی این گروه ومتعاقب آن،کانال خودآفرینی بعد از سالها برگزاری جلسات معرفتی منظم توسط حاج آقای عزیز و بزرگوار، یکی از بهترین اتفاقات سال گذشته بود. استفاده از مطالب علمی و تحقیقی در روند خودشناسی و خودسازی بسیار واجب و مفیداست ،در عین حال سیاست اصلی گروه، وابسته نبودن به مطالب کپی و فوروارد درگروه وکانال است.ازمطالبی استفاده میکنیم که نیازهای واقعی وخالیهای عریان زندگیهایمان است.کاری که هرکانال وگروهی استطاعت اجرایش راندارند.اصلانخواستیم که صرفامخاطبان خودراافزایش دهیم.رویکرداین کانال وگروه،اصلاح ساختار فکری وترمیم روش زندگی براساس تغییربینش ونگاه است.میخواهیم بانگاهی درست به مکتب وانسان ازدیدگاه قرآن وعصمت،نقاط ضعف وقوت خود رابررسی کنیم تابفهمیم که علت رفتارهای متناقض ومتفاوتمان چیست؟چه چیزهایی ماراکنترل وحالات وصفاتمان رامدیریت میکند؟ وخلاصه هرکدام ازما،ازچه الگویی پیروی میکنیم؟واین، عامل ماندگار نشدن بسیاری از افراد بوده که یابه دنبال هیجان های گذرا بودند و یا این کار برایشان بی فایده تلقی میشده ویا اولویتشان موضوعات دیگری بوده‌.درنتیجه کانال، محل زندگی مخاطبانی میشودکه واقعاقصدیادگیری داشته باشندوگرنه فورواردکردن مطالب بی شمار وتعیین چندین ادمین فعال برای کانال وافزایش تصاعدی مخاطب، کاری نیست که ازپس آن برنیاییم. کانال های زیادی درحال ترویج مطالب انسانی وعرفانی هستنداماازآنطرف میبینیم که افرادزیادی هم هستندکه هرچه بیشترمیخوانند،بیشتربه بیهوده بودن وبی تاثیری خوانده هایشان اعتراف دارندونسبت به حکمتهای آموزنده،بی تفاوت ترمیشوند‌.بااینحال،پیشرفتِ مسیرخودیابی وخودسازی شمابرعهده این گروه وکانال واین شخص نیست. میتواندتکیه گاه وحامی مطمئنی باشداماپیشرفت درمسیر،تنهابرعهده شماست.

دسته بندی: آموزشی
اعضا
156
بازدید صفحه
406
ارسالی توسط