بدون تصویر - •.,¸¸,.•یِ پسرِ بَد•.,¸¸,.•

•.,¸¸,.•یِ پسرِ بَد•.,¸¸,.•

لینک های ارسالی •.,¸¸,.•یِ پسرِ بَد•.,¸¸,.•

1⃣_برای خرید شماره مجازی . 2⃣_برای خرید سکه تله ممبر .و سکه ممبرز گرام و... 3⃣_برای عضو تو کانال وگروه های شما . به ربات و یا یکی از ایدی های مدیر مراجعه کنید ایدی مدیران ⏬⏬⏬ @Mohammad_Majazi3 @Mohammad_Majazi ایدی ربات ما. ⏬⏬⏬ @virtualnumber4353bot
1k
15